fredag 31 oktober 2014

Rapport Q3 2014 – Bonheur

Idag på morgonen kom Bonheurs Q3-rapport och till min förvåning var den bättre än vad jag hade förväntat mig (men knappast fantastisk).


Alla affärsområden har förbättrat intäkterna och EBITDA förutom Renewable Energy vilket ändå måste ses som positivt. Däremot har EBIT och resultatet försämrats kraftigt för koncernen som helhet vilket främst beror på höga av- och nedskrivningar i affärsområdet Offshore Drilling.
Jag noterar följande för Bonheur som helhet avseende Q3 2014 jämfört med samma period 2013:
 • Intäkterna blev 3 411,1 MNOK (2 647,6).
 • EBITDA landade på 1 213 MNOK (1 155).
 • Avskrivning/Impairment charges blev – 1 023,2 (-557,4).  
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 190 MNOK (597).
 • Resultat före skatt (EBT) blev 19,7 MNOK (509,9).
 • Periodens resultat blev -38 MNOK (494,2).
 • Vinst per aktie blev 0,8 NOK (6,5).
Att vinsten per aktie kan bli positiv även om periodens resultat är negativ beror på ”comprehensive incomes” som går att läsa om i följande artikel på Investopedia eller på Wikipedia. En titt i Bonheurs kvartalsrapport, sidan 10, visar att det främst verkar vara en positiv förändring av valutakurser (USD, EUR och GBP vs NOK) som bidragit positivt med över 350 MNOK.

En titt på respektive affärsområde visar följande:
Offshore Drilling
Affärsområdet Offshore Drilling är den stora boven i dramat och det beror naturligtvis på den kraftigt försämrade utvecklingen för Fred Olsen Energy där Bonheur är stor delägare. EBITDA har förvisso förbättrats något jämfört med samma period 2013, men stora av- och nedskrivningar har påverkat mycket. Sannolikt har FOE nu i Q3 valt att lägga in så många av- och nedskrivningar som möjligt vilket bör kunna innebära en något bättre Q4-rapport. Läs mer om FOEs Q3-rapport i mitt tidigare publicerade inlägg Rapport Q3 2014 –Kvaerner och Fred Olsen Energy.
 • Intäkterna blev 2 094 MNOK (1 838)
 • EBITDA blev 940 MNOK (928)
 • EBIT blev 92 MNOK (567)
 • Nettoresultatet blev -49 MNOK (480)
Renewable Energy
Även affärsområdet Renewable Energy påverkade koncernens resultat negativt. Bonheur anger i rapporten att intäkterna minskat främst på grund av lägre vindhastighet, lägre elpriser och återföring av upplupna intäkter. En högre GBP / NOK växelkurs har påverkat positivt.
 • Intäkterna blev 115 MNOK (132)
 • EBITDA blev 52 MNOK (90)
 • EBIT blev -35 MNOK (25)
 • Nettoresultatet blev -85 MNOK (22)
Shipping/Offshore wind
Affärsområdet Shipping/Offshore wind utvecklas fint och intäkterna har ökat rejält. Bonheur skriver att detta främst beror på högre nyttjande av jack-up fartyg för installation och även av ökad aktivitet för Global Wind tjänster. Försäljningen av tankerverksamheten under Q2 bidrog under Q3 med 52 MNOK.
 • Intäkterna blev 429 MNOK (266)
 • EBITDA blev 167 MNOK (103)
 • EBIT blev 134 MNOK (29)
 • Nettoresultatet blev 78 (53)
Cruise
Affärsområdet Cruise har ofta visat ett negativt resultat, men för den här perioden har såväl intäkterna, EBITDA, EBIT och nettoresultatet förbättrats. Bonheur skriver att den brittiska kryssningsmarknaden fortfarande är tuff, men att de förbättrade intäkterna kommer sig av att man behövt ge mindre rabatter. Antalet sålda passagerardagar har minskat från 323 831 stycken Q3 2013 till 322 175 stycken under samma period 2014. Priserna var dock c:a 4,5 % högre vilket alltså ledde till förbättrade intäkter. Kostnaderna för framdrift av fartygen har också gått ner, främst på grund av billigare pris för drivmedel om jag tolkat det hela rätt.
 • Intäkterna blev 474 MNOK (395)
 • EBITDA blev 102 MNOK (64)
 • EBIT blev 55 MNOK (10)
 • Nettoresultatet blev 44 MNOK (-10)
Other investments
Det här ”affärsområdet” blir man aldrig riktigt klok på. I huvudsak består i varje fall området av ägande i NHST Media Group där Bonheur (tillsammans med Ganger Rolf) numer äger 54 %. I maj 2014 ökade Bonheur, tillsammans med Ganger Rolf, ägandet från 35,6 % till 54 %. Utöver NHST äger också Bonheur 6,3 % av Koksa Eiendom AS (där Ganger Rolf äger ytterligare 6,3 %).
I kvartalsrapporten går det att läsa att NHSTs EBITDA för Q3 blev -7 MNOK (11) samt att Koksa i september betalade utdelning till aktieägarna vilket innebar att Bonheur (och Ganger Rolf) fick 22 MNOK vardera. För detaljer om respektive affärsområde och vad som påverkat, se kvartalsrapporten, sidan 3 och framåt.

Jag kan också konstatera att skuldsättningen har ökat markant. Under perioden har ökningen av lån varit 14 290,2 MNOK (2 360,1) och samtidigt har lån återbetalts med 8 550,4 MNOK (1 078,9). Till viss del förklaras detta av investeringar i bland annat Bollsta Dolphin, men jag får inget riktigt grepp om varför de lånat så stora summar (någon som kan ge mer input?). För mer information, se kvartalsrapporten, sidan 16 (Not 5).

Sammanfattningsvis måste jag säga att rapporten var bättre än jag hade förväntat mig. Det är positivt att intäkterna ökar liksom EBITDA för merparten av alla affärsområden. Höga av- och nedskrivningar har dock påverkat resultatet kraftigt vilket är mindre kul. Ett orosmoln är så klart att affärsområdet Offshore Drilling (med FOE i spetsen) just nu har rejäla problem liksom olje- och gasmarknaden i stort. Detta affärsområde är också det, utan konkurrens, största inom Bonheur. En förhoppning är dock att FOE passade på att ta alla surdegar nu i Q3 och att Q4 och framåt kan bli lite bättre vilket så klart även gynnar Bonheur. Jag kommer att behålla mitt innehav i Bonheur med förhoppningen att det vänder på sikt. Helt omöjligt är det inte, men resan lär bli skakig. Frågan är om Bonheur ”klarar av” att behålla föregående års utdelningsnivå om 7 NOK per aktie? Med tanke på det skakiga läget kanske de måste vara mer restriktiva? Personligen har jag reviderat caset och räknar med en utdelning om 5-6 NOK att utbetalas 2015.
Dina kommentarer om rapporten? Kommentarer/förklaring till den kraftigt ökade skuldsättningen? Kommande utdelning?

onsdag 29 oktober 2014

Rapport Q3 2014 - Protector Forsikring

Idag presenterade Protector Forsikring sin rapport avseende Q3 - 2014 och jag kan konstatera att det var en stabil och på många sätt trevlig rapport.


Gross premiums written ökade med 26 % jämfört med samma period förra året och verksamheten visar god lönsamhet. För perioden var dock bidraget från investeringsportföljen klart lägre än samma period föregående år. Detta faktum påverkar så klart periodens resultat negativt och visar också på riskerna. Det är utan tvekan så att avkastningen från investeringsportföljen har stor betydelse för vinsten. I bolagets prognoser går det att läsa att de för hela 2014 räknar med att tillväxten blir imponerande 27 % och att Cost Ratio landar på 88 %. De sänker dock tidigare antagen ROI från investeringsportföljen från 290 MNOK till 240 MNOK.

Vad gäller den normala intjäningsförmågan så anser jag att man bör vara ganska konservativ och inte räkna med en allt för hög avkastning från investeringsportföljen i snitt. Jag har inte hunnit räkna på detta i detalj ännu, men efter en snabb titt kommer jag fram till att den nog landar i trakterna av 3 - 3,2 NOK/aktie, får återkomma kring detta i ett annat inlägg.

Nedan mina noteringar från rapporten. Avser Q3 2014 jämfört med samma period 2013:
 • Gross premiums written blev 341,8 MNOK (270,4).
 • Combined Ratio Net blev 89 % (93,4 %).
 • ROI från investeringsportföljen blev 27,9 MNOK (75,6).
 • Operativt resultat landade på 75,3 MNOK (96,7).
 • Periodens resultat blev 43,3 MNOK (58,4).
 • Vinsten per aktie blev 0,55 NOK (0,68). För perioden januari - september 2014 är vinsten per aktie 3,39 NOK att jämföra med föregående år då den var 2,34 NOK. 
 • Renewal rate var mycket hög. 99 % i Norge (90 %) och i Sverige/Danmark över 100 % (vilket är möjligt, antar jag, på grund av prishöjningar).
 • Solvency Margin är 373 % (353 %). I faktiska siffror innebär det att bolaget har 921 MNOK mer än minimikravet. Dock kommer detta minimikrav att höjas under Q4.

Som vi kan se av av siffrorna ovan så pekar mycket åt rätt håll. Det operativa resultatet samt så klart periodens resultat har främst påverkats av en sämre utveckling i investeringsportföljen. Tittar vi på det ”tekniska resultatet”, dvs i stora drag resultatet innan bidrag från portföljen, så blev den 51,1 MNOK jämfört med 5,7 MNOK för samma period 2013. Med andra ord har själva försäkringsverksamheten blivit klart mer vinstinbringande nu och den stora anledningen till att periodens resultat ändå blev lägre jämfört med 2013 är alltså en sämre ROI från investeringsportföljen.

I presentationen för Q3, sidan 13 kan man också se att bolaget nu har allokerat om en del i sin portfölj och, till synes, minskat risken. Hela portföljen uppgår till 4 835 MNOK att jämföra med 3 943 MNOK Q3 - 2013. Det motsvarar en ökning på 23 %. 

Tillväxten i Sverige och Danmark fortsätter att imponera. Gross premiums written blev 68,1 MNOK jämfört med 26,2 MNOK för samma period 2013. Det är en ökning med 160 %. Bolaget skriver också att man räknar med att tillväxten på dessa marknader blir tvåsiffrig under 2015 och 2016. Dessutom har man nu uppnått en GWP om över 500 MNOK vilket varit ett viktigt mål för att nå någon form av kritisk massa. Mindre kul är dock att Combined Ratios i Sverige/Danmark förväntas bli över 100 %. Bolaget skriver dock att de förväntar sig att Cost Ratio ska sjunka snabbt framöver. Under 2015 bör siffran se bättre ut.

Prognoserna för helåret har ändrats något. Jämfört med tidigare lagd prognos (juli 2014) kan man läsa följande:


Intressant är det också att bolaget nu tittar på att etablera sig i ytterligare ett land. Bolaget skriver att de påbörjat ett analysarbete kring etablering i ytterligare ett land. Tyvärr kan jag inte hitta så värst mycket information om vad de hittills kommit fram till, men det hoppas jag blir tillgängligt för oss aktieägare när de kommit lite längre i sitt arbete. Jag hoppas dock att de inte har för bråttom, personligen skulle jag föredra att de fick ordentlig snurr på Sverige och Danmark först, men å andra sidan säger de ju inte att de ska etablera sig i annat land utan endast skapa ett beslutsunderlag inför en eventuell framtida nyetablering. 

Sammanfattningsvis var det en riktigt bra rapport. Det är imponerande att de förmår växa varje kvartal i snabb takt och samtidigt hålla uppe lönsamheten. Balansräkningen ser stark ut och Sverige och Danmark börjar dessutom nå en kritisk nivå och förväntas fortsätta att växa med ett tvåsiffrigt tal såväl 2015 som 2016.

Några plumpar i protokollet finns dock och den ena är att prognosen avseende vinsten nu sänkts, men det beror som tidigare sagts på ROI från investeringsportföljen och där måste man som bekant räkna med en viss volatilitet. Dessutom hade jag gärna sett en Combined Ratio under 100 % för Sverige/Danmark, men jag tycker mig ändå kunna utläsa att de har kontroll och snart kommer nå en bättre nivå. Som sagt, tillväxten på dessa marknader är det inget fel på och självklart kostar det att skapa tillväxt och etablera sig på en ny marknad. Nu när den kritiska massan finns där bör vi kunna få se positiv effekt inom kort.

Trots en troligen lägre vinst per aktie än julis prognos så är sannolikheten mycket hög till en fin utdelning 2015. En utdelning om minst 2 NOK per aktie (föregående år 1,75) känns som ett rimligt antagande. Som tidigare nämnts så tror jag dock inte att vare sig förra eller årets resultat per aktie ska tas som normalläget.

Vad är dina tankar kring Protectors rapport?

tisdag 28 oktober 2014

Rapport Q3 2014 - Kvaerner och Fred Olsen Energy

Idag på morgonen rapporterade såväl Kvaerner som Fred Olsen Energy sina rapporter för det tredje kvartalet. I fallet Kvaerner var det en i stora drag överraskande stark rapport, men vad gäller FOE så var rapporten usel, ett riktigt magplask och långt under mina förväntningar (som ändå var låga enligt mitt tycke).

Låt oss börja med Kvaerner som var ljuset i mörkret idag. Som sagt, det var en fin rapport de levererade måste jag säga och klart bättre än vad jag hade väntat mig. Jag noterar följande avseende Q3 - 2014 jämfört med samma period 2013:

 • Intäkterna ökade till 4 004 MNOK (3 080).
 • EBITA landade på 194 MNOK (180), men marginalen sjönk till 4,8 % (5,9 %).
 • Periodens resultat blev 100 MNOK (84).
 • Vinsten per aktie landade på 0,42 NOK (0,38).
 • Orderingången för perioden var 2 801 MNOK (1 594).
 • Orderstocken är på 19 353 MNOK (25 647). Fördelningen i orderstocken är c:a 20 % under 2014, 40 % 2015 och lika mycket 2016 och senare.
 • Kassaflödet blev positivt med 73 MNOK (- 465) vilket kändes viktigt med tanke på att det tidigare varit kraftigt negativt och därmed ett orosmoment.
Som sagt, en fin kvartalsrapport, men just nu är oljebranschen verkligen tuff och frågan är hur väl Kvaerner fortsättningsvis kan parera dessa svårigheter? Att de klarat sig så bra under 2014 har delvis med att göra att de har få, men väldigt stora kontrakt. Orderingången blev rejält mycket högre Q3 - 2014 jämfört med samma period i fjol vilket är imponerande, men jag kan också konstatera att orderstocken är betydligt mindre vilket så klart långsiktigt kan bli en utmaning. I artikeln Kvaerner utelukker ikke nedbemanninger från E24.no går det att läsa en hel del intressanta uttalanden från koncernchefen Jan Arve Haugan.

Just nu ligger fokus på att effektivisera driften och att anpassa kostnadskostymen i syfte att stå sig bättre i konkurrensen. Detta tillsammans med de långa och stora kontrakten gör att Kvaerner ett tag till bör kunna leverera bra resultat, men det är helt klart så att tidigare undertecknat LOI och ramavtal med Statoil avseende initialt två ”jackets” till Johan Sverdrup är oerhört betydelsefullt för om den dealen faller tror jag att Kvaerner riskerar att hamna i stora problem.

Min bedömning är att sannolikheten för att avsiktsförklaringen fullföljs är riktigt god vilket jag tidigare skrivit om i inlägget Kvaerner - mer om ramavtalet och avsiktsförklaringen. Oljebranschen sysselsätter många människor i Norge varför jag faktiskt också tror att det här är en nationell angelägenhet även för staten som ju är storägare i Statoil. Det är så klart inte avgörande, men förmår Kvaerner att vara konkurrenskraftiga lär det inte vara en nackdel att bolaget just är norskt.

Nu över till sorgebarnet Fred Olsen Energy. Jag kan först och främst säga att jag blev riktigt besviken på rapporten. Mitt förtroende för ledningen fick sig också en rejäl törn eftersom de tidigare uttalat att Q3 (samt Q4) 2014 skulle bli klart bättre än H1 - 2014. Efter att ha läst rapporten kan jag dock konstatera att det inte ser ut att stämma. Snarare ser 2014 ut att gå från att bli ett dåligt år till att istället bli ett katastrofår. Jag noterar följande avseende Q3 - 2014 jämfört med samma period 2013:

 • Omsättningen blev 335,4 MUSD (307)
 • EBITDA blev 150,5 MUSD (155)
 • Rörelseresultat landade på 15,4 MUSD (94,8)
 • Resultat för skatt blev 3,6 MUSD (87,9)
 • Nettoresultat -8,1 MUSD (84,7)
 • Resultatet per aktie blev -0,12 USD (1,20)
Om vi tittar på siffrorna ovan så är skillnaden på EBITDA-nivå inte speciellt stor (4,5 MUSD) jmf med samma period 2013. Rörelseresultatet däremot är avsevärt lägre och det beror alltså på stora av- och nedskrivningar som för perioden uppgick till hela 135,1 MUSD (och där sorgebarnet Borgny Dolphin står för 43 MUSD). 

Med tanke på denna negativa överraskning är det nog läge att revidera hela caset. I mitt tidigare inlägg Fred Olsen Energy - köpvärd eller är det dags att fly? ansåg jag att marknaden hade överreagerat, men ack så fel jag hade. Som det ser ut nu får man nog vara riktigt glad om utdelningen blir så hög som 10 NOK per aktie. I ärlighetens namn kan den lika gärna bli 0. Om det inte vore för att aktien redan hunnit rasa så mycket så skulle jag ha sålt av nu. Nu känns det dock bättre att slänga in dem längst bak i byrålådan, glömma bort dem och hoppas på att ledningen förr eller senare lyckas reda ut det hela. Rätt beslut eller bör jag bita i det sura äpplet, sälja dem och ta förlusten?

I det här läget känns det skönt att FOE inte utgör en stor andel av portföljen och av Frihetsfonden i stort. Nu ska jag verkligen passa på att analysera hur jag kunde göra så fel i mitt tidigare investeringsantagande för genom att göra så lär jag mig förhoppningsvis en massa nyttiga saker som gör mig till en bättre investerare.

Dina tankar kring Kvaerner och/eller FOE? Tankar kring Bonheur? Även de lär ju drabbas rätt hårt av situationen i FOE tänker jag!

söndag 26 oktober 2014

Utdelning från Kvaerner

Nu i oktober fick jag utdelning från Kvaerner.

Nästa utdelning bör komma ifrån Akelius och förväntas landa på mitt konto kring den 10:e november.

fredag 24 oktober 2014

Rapport Q3 2014 – Betsson

Idag på morgonen rapporterade Betsson sin rapport avseende det tredje kvartalet och jag kan konstatera att de fortsätter att leverera.


Nedan en sammanfattning av mina noteringar:
 • Intäkterna ökade med hela 30 % till drygt 782 Mkr (603,4).
 • Den organiska tillväxten uppgick till 16 % vilket till och med är något bättre än mitt tidigare antagande (läs gärna tidigare publicerade tankar om Betsson i inlägget Tankar om Betsson och snart semester).
 • Rörelseresultatet ökade med 36 % och landade på 207,2 Mkr (152,2).
 • Resultatet uppgick till 193,4 Mkr (140,9).
 • Resultat per aktie blev därmed 4,20 kr (3,25).
 • Oranje och Kroon Casino bidrog med intäkter till koncernen om 83,9 Mkr och till resultatet med 47,9 Mkr.
Jag kan konstatera att förvärvet av Oranje och Kroon Casino har blivit riktigt lyckat. För perioden fjärde mars till sista september 2014 har de bidragit med intäkter om totalt 195,1 Mkr och till koncernens rörelseresultat med 111,9 Mkr. Jag gläder mig också åt att intäkter från ”mobilt spelande” ökat rejält. Sedan föregående kvartal har det ökat med hela 36 % och utgör idag ungefär 23 % av de totala intäkterna. Vad gäller intäktstillväxten generellt är även den klart högre än vad jag antagit. Jag har tidigare antagit en tillväxt om 15 %, men just nu ser det ut att bli betydligt bättre än så och till och med 30:e september uppgår intäktstillväxten till 22 %. Se mina tidigare antaganden och tankar i inlägget Tankar om Betsson och snart semester.

Sammanfattningsvis tycker jag att rapporten var riktigt stark och Betsson fortsätter onekligen att leverera. Mitt tidigare antagande kring hållbar vinst per aktie är 14 kr och det står jag fast vid. För år 2014 talar dock mycket för att vi kommer att få se en VPA som blir högre än så. På rullande 12 månader uppgår den nu till 14,86 kr och med policyn att dela ut ”upp till 75 % av resultatet till aktieägarna förutsatt att en passande kapitalstruktur kan bibehållas” finns goda chanser att vi aktieägare kan förvänta oss en utdelning per aktie om minst 11 kr. Sannolikt kommer dessutom utfallet för Q4 att bli bättre än samma period föregående år.
Slutligen, som aktieägare i Industrivärden är det glädjande att idag få ta del av en riktigt stark rapport från Volvo.

onsdag 22 oktober 2014

Rapport Q3 2014 – Investor och Handelsbanken

Tidigare idag rapporterade mina innehav Investor och Handelsbanken två, i mina ögon, bra rapporter avseende Q3. Nedan mina noteringar efter att ha ögnat igenom båda rapporterna.

Handelsbankens rapport var mycket positiv läsning. Nedan en sammanfattning av perioden januari – september 2014 jämfört med samma period 2013: 
 • Intäkterna blev 28 758 Mkr (27 049) vilket innebär en förbättring om 6 %
 • Räntenettot blev 20 361 Mkr (19 897) vilket är en förbättring med 2 %. På marknaderna utanför Sverige (där mycket av tillväxtpotentialen finns) steg dock räntenettot med hela 12 %.
 • Rörelseresultatet blev 14 901 Mkr (13 630) vilket är en ökning på c:a 9 %. På marknaderna utanför Sverige steg rörelseresultatet med 12 %.
 • Resultatet efter skatt blev 11 842 Mkr (10 768), en ökning med 10 %.
 • Resultatet per aktie blev 18,63 kr (16,96).
 • K/I-talet blev 44,4 % (46,6) och har även det förbättrats.
 • Kreditförlustnivån uppgår till 0,08 % (0,07).
Sammanfattningsvis tycker jag att rapporten var riktigt bra med positiva siffror i princip rakt igenom. Det känns också extra bra att konstatera att Storbritannien, som är den viktigaste tillväxtmarknaden för SHB just nu, fortsätter att växa. Växer gör för övrigt en stor del av övriga marknader också (Danmark, Finland och Nederländerna), men jag noterar att Q3 – 2014 faktiskt är sämre än samma period 2013 för Norge även om det inte handlar om speciellt dramatiska differenser.

Även Investors Q3 rapport var positiv läsning.
Till att börja med går det i VD-ordet bland annat att läsa några stycken vilka jag som långsiktig ägare verkligen tycker om. ”De senaste veckorna har kapitalmarknaden återigen känt av en kylig vind. Vart den vinden för oss återstår att se, men de makroekonomiska och geopolitiska experterna vill säkert dela med sig av sina bedömningar. I denna omgivning är vårt ledljus fortsatt att långsiktigt äga starka företag.” samt att jag även gillar ”I kombination med den starka kassaflödesgenereringen i våra tillgångar, nu även i dotterföretag (ja, Mölnlycke distribuerade kapital för första gången), ger detta oss en stark investeringskapacitet utan att vi äventyrar vår förmåga att betala en stadigt stigande utdelning. Tvärtom, genom att återinvestera i vår verksamhet stärker vi vår långsiktiga utdelningstillväxt.” Den typen av kommentarer från Vd Börje Ekholm måste man ju bara gilla =)

I övrigt noterar jag följande:
 • Substansvärdet uppgick till 324 kronor per aktie vilket är en ökning med 19 kr/aktie under kvartalet.
 • Ytterligare 15,8 miljoner aktier förvärvades i Wärtsilä vilket innebär att Investors kapital och röster nu uppgår till 16,8 % (8,8 %).
 • Mölnlycke Health Care genomförde sin första kapitaldistribution till Investor, uppgående till 130 MEUR.
 • Rörelseresultatet för perioden första januari till sista september 2014 uppgick till 38 285 Mkr (32 748).
 • Periodens resultat (samma period som ovan) uppgick till 37 693 Mkr (30 989).
 • Resultat per aktie före utspädning (samma period som ovan) uppgick till 49,48 kr (40,77).
Sammanfattningsvis en fin rapport och för den långsiktige är Investor verkligen ett spännande alternativ.

tisdag 21 oktober 2014

Rapport Q3 2014 - Swedbank

Nu är rapportfloden igång på allvar och idag på morgonen redovisade Swedbank sin rapport för det tredje kvartalet. Det var en, på flera punkter, stark rapport. I stora drag redovisades följande:
 • Intäkterna landade på 10 150 Mkr (9 225 Mkr).
 • Räntenettot uppgick till 5 829 Mkr (5 521 Mkr).
 • Provisionsnettot uppgick till 2 816 Mkr (2 520 Mkr).
 • Rörelseresultatet landade på 5 732 Mkr (5 191 Mkr).
 • Resultat för kvarvarande verksamhet blev 4 562 Mkr (4 369 Mkr).
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet och före utspädning uppgick till 4,14 kr (3,96).
 • K/I-talet uppgick till 0,41 jmf 0,47 föregående år.
 
Med andra ord förbättrade Swedbank siffrorna på i princip alla punkter. Något uppseendeväckande var dock att kreditförlusterna för perioden uppgick till hela 235 Mkr. I rapporten står det att ”Stora företag och Institutioner stod för ökningen medan Baltisk bankverksamhets nettoåtervinningar ökade något. Kreditförlusterna avsåg ökade reserveringar för enstaka problemengagemang.” Vd Michael Wolf säger att ”Det var ett enskilt engagemang, ett engagemang som har varit på vår bevakningslista under en lång tid. Det var mer att den affärsmodellen inte orkade till slut, så det är ett enstaka engagemang och ingen trend.

I rapporten går det också att läsa om att banken ska implementera ett sparprogram som innebär att den totala kostnaden ska sänkas till 16 miljarder kronor för 2016. Det ska ske genom kostnadssynergier från integration med Sparbanken Öresund och lägre kostnader på grund av digitalisering och ändrade distributionsformer, men också genom en neddragning av personalstyrkan. Under kommande två år ska 600 - 800 medarbetare sägas upp, men i huvudsak ska det ske genom naturlig avgång.

Av rapporten framgår det också att banken ska fortsätta att satsa på den tekniska plattformen som blir allt viktigare. Vd säger att ”Banksektorn genomgår stora förändringar, inte minst på grund av den snabba tekniska utvecklingen”. Han säger vidare att ”Fler kunder ser ett värde i att hantera sin ekonomi i digitala kanaler och uppskattar tjänster som förenklar deras vardag.

Sammanfattningsvis var det en riktigt stark rapport och Swedbank fortsätter att leverera.

Dina tankar om Swedbank-rapporten?

torsdag 16 oktober 2014

Inköp Handelsbanken

Börsen fortsätter ner och igår föll OMXS30 med hela 2,9 %. Det börjar nu på allvar dyka upp köplägen i flera riktigt fina bolag som t ex Industrivärden, Castellum, Handelsbanken och Mekonomen.

Igår kröp äntligen Handelsbanken under 300 kronor och då kunde jag inte låta bli att ta en position. Handelsbanken är ett nytt innehav i portföljen och min förhoppning är att kunna bygga på min position vad det lider.

  
Om börsen fortsätter ner ett tag till (vilket jag hoppas på) kommer jag fortsätta att handla relativt frekvent. Efter försäljningen av merparten av mina aktiefonder tidigare i oktober är jag rejält likvid vilket i nuläget så klart är trevligt, men samtidigt innebär gott om likvider också att man lätt köper för ofta och kanske för fort. Jag menar, vem vet hur mycket mer börsen skulle kunna gå ner? Sannolikt ganska mycket till tänker jag. Samtidigt, när det lyser grönt i bevakningslistan samtidigt som man har gott om likvider, ja då är det otroligt svårt att inte handla. Svår balansgång det här.

Hur tänker du? Inväntar du fortsatta nedgångar eller har du börjat handla? Hur ser din strategi ut?

onsdag 15 oktober 2014

Rapport Q3 2014 - Castellum

Idag klockan 13:00 rapporterade Castellum sin Q3 rapport. Rapporten innehöll inga överraskningar och var i stort enligt min prognos. Hyresintäkterna blev dock något lägre än vad jag hade förväntat mig.


Hyresintäkterna uppgick till 833 Mkr och här var mitt antagande (se inlägg Inför rapport Castellum) att vi skulle få se intäkter i spannet 835 - 845 Mkr.

Förvaltningsresultatet uppgick till 409 Mkr och här hade jag antagit 405 - 410 Mkr. Det innebär ett förvaltningsresultat per aktie på 2,49 kr vilket är på den övre delen av mitt antagande om 2,46 - 2,5 kr/aktie.

I övrigt noterar jag följande:
 • Förvaltningsresultatet under de första nio månaderna har ökat med 10 %.
 • Det samlade värdet av Castellums fastigheter var, per den 30:e september 2014, värda c:a 40 miljarder kronor, en ökning med 2 miljarder sedan årsskiftet. Det förklaras av nettoinvesteringar om drygt 1,6 miljarder och därutöver värdeförändringar samt projektvinster.
 • Castellum har sålt Hansa i centrala Malmö, vilken innehöll en butiksgalleria samt bostäder (områden som inte är prioriterade).
 • Fortsatt fokus på att växla fastigheter med lägre tillväxt till fastigheter i regioner som växer snabbast. Vd Henrik Saxborn säger att: "Kortsiktigt kan det innebära att vi kommer att göra förvärv med något lägre avkastning, men med betydligt högre framtida potential. Jag är övertygad om att denna process kan genomföras utan att den positiva utvecklingen av förvaltningsresultatet påverkas negativt.".
 • Vd säger också att. "När jag tittar framåt kan jag konstatera att vi just nu befinner oss i tre bra marknader:"
  • Hyresmarknaden som präglas av låga vakansgrader i centrala delar av de orter där vi är verksamma, men också av låg nyproduktionsvolym.
  • Fastighetsmarknaden som kännetecknas av stark efterfrågan i Sverige.
  • Finansmarknaden som erbjuder fortsatt god tillgång på kapital till rimlig ränta.
Sammanfattningsvis var det en bra rapport utan överraskningar vare sig positivt eller negativt. Som aktieägare känns det trevligt att konstatera att Castellum fortsätter att förbättra förvaltningsresultatet vilket ligger till grund för kommande utdelningar. Jag är fortsatt mycket positiv till Castellum och dyker det upp köptillfällen framöver har jag för avsikt att fylla på mitt befintliga innehav.

Tankar om Castellum?

tisdag 14 oktober 2014

Inför rapport Castellum

Nu inleds rapportsäsongen på allvar och kommande 2-3 veckor blir det många intressanta bolagsrapporter att ta del av. Imorgon, den 15:e oktober, rapporter mitt innehav Castellum.


Vad gäller Q3-rapporten så förväntar jag mig inga överraskningar utan tror på en stabil rapport där hyresintäkter och förvaltningsresultat förbättrats något jämfört med föregående år. Läs gärna SIX News intervju med bolagets VD Henrik Saxborn och ekonomichef Ulrika Danielsson som gjordes efter Q2-rapporten (i juli). I intervjun redogör de för utsikterna på helåret. Intressant läsning för den Castellum intresserade.

Så vad kan vi då förvänta oss av Q3? Som sagt, min bedömning är att vi får se en stabil rapport. För Q3 - 2013 redovisades följande:
 • Hyresintäkter: 809 Mkr
 • Förvaltningsresultat: 381 Mkr
 • Förvaltningsresultat per aktie: 2,32
För Q3 - 2014 förväntar jag mig följande:
 • Hyresintäkter: 835 - 845 Mkr
 • Förvaltningsresultat: 405 - 410 Mkr
 • Förvaltningsresultat per aktie: 2,46 - 2,5 kr/aktie
Imorgon (omkring kl 13 har jag hört) får vi se om jag var ute och cyklade eller inte =)

Hur ser dina förväntningar på Castellum ut?

måndag 13 oktober 2014

Inköp Akelius Residential Pref

Idag köpte jag ytterligare en bunt Akelius Pref. Det kändes som ett bra läge att köpa eftersom jag inte kan finna någon som helst anledning till att kursen gått ner (förutom att allt går ner just nu) samt att lägsta inlösenpris (om 10 år) är 330 kr. Fin risk/reward skulle jag vilja säga.


Genom Akelius får jag relativt säkra kvartalsutdelningar om totalt 20 kr per år. Utdelningen är 5 kr/kvartal och utbetalas i månaderna februari, maj, augusti och november. Till betald kurs innebär det en direktavkastning om ungefär 6,1 %.  

söndag 12 oktober 2014

Analys - Hufvudstaden

Hufvudstaden grundades år 1915 och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fokus på kontors- och butikslokaler. Bolaget äger idag 30 fastigheter i Stockholm och Göteborg med en värdering på 26,6 miljarder kronor. Hufvudstadens fastigheter får nog anses vara några av de mest attraktiva som finns i Sverige och de äger bland annat NK-huset i Stockholm samt attraktiva fastigheter i Nordstan i Göteborg. Utöver fastighetsförvaltningen har Hufvudstaden även en parkeringsverksamhet.


För att vara ett så pass stort bolag är fastighetsportföljen mycket koncentrerad. De äger endast 30 fastigheter vilket kan jämföras med mitt innehav Castellum som har ungefär 600 fastigheter i sin portfölj. Jag skulle dock våga påstå att det inte spelar så stor roll eftersom lägena på dessa 30 fastigheter är så attraktiva och lär vara attraktiva även vid en lågkonjunktur. Hufvudstaden har även en stark ägare i Lundbergs som idag har 44,2 % av kapitalet och 87,6 % av rösterna.
Vid en första anblick ser Hufvudstaden helt fantastiskt ut, det liksom vattnas i munnen. Hufvudstaden äger sannolikt några av de mest attraktiva fastigheterna som går att få tag på i Stockholm och Göteborg, de har en soliditet om 57 %, en räntetäckningsgrad på 8,4 ggr, ett substansvärde på 93 kronor per aktie, låg vakans och dessutom har de höjt utdelningen hela 17 år i rad. Kan det bli så mycket bättre?

Ja visst kan det bli bättre, tillväxten imponerar inte även om den varje år, sedan 2009, har ökat. Så här har omsättningstillväxten sett ut sedan 2009 (2014 är rullande 12 månader)

Dessutom är direktavkastningen till dagens pris om 84,75 kr per aktie låg och uppgår till 3,24 %. Den begränsade tillväxten kombinerat med dagens relativt låga direktavkastning gör aktien klart mindre intressant.
Av den totala vinsten utgör utdelningarna endast c:a 30 % vilket så klart är positivt, men däremot utgjorde den senaste utdelningen 74 % av nettovinsten och policyn är att dela ut minst 50 % av nettovinsten om inte investeringar eller bolagets finansiella ställning i övrigt motiverar en avvikelse. En titt på de senaste åren (2009 – 2013) visar att Huvudstaden i snitt har delat ut 75 % av nettovinsten. Om Hufvudstaden hade valt att dela ut 100 % av nettovinsten senast så hade direktavkastningen ändå ”bara” uppgått till c:a 4,4 %, det känns inte helt bekvämt. Så här ser utvecklingen av nettovinst per aktie, utdelning och andel utdelning av nettovinsten ut (2014 är min prognos):

För att göra en bedömning av långsiktigt hållbar intjäningsförmåga bör vi alltså titta på nettovinsten per aktie som (förmodar jag) är samma sak som förvaltningsresultat per aktie. Att titta på vinsten per aktie känns inte relevant eftersom vinsten påverkas så enormt mycket av värdeförändringar på förvaltningsfastigheterna samt även räntederivat. Vinsten per aktie ligger inte heller till grund för kommande utdelningar i normala fall. T ex redovisade Hufvudstaden år 2009 en förlust, men nettovinsten var positiv och av denna nettovinst delade bolaget ut 71 % (se tabell ovan).
Även om nettovinsttillväxten är låg så känns den stabil. Från 2009 till idag har den ökat i snitt med 5 % per år (dock inte jämt och fint). En fortsatt tillväxt om i varje fall 3 % per år i snitt känns därmed som ett försiktigt antagande som Hufvudstaden bör kunna hålla över tid.  Nettovinsten per aktie för 2013 såg ut som följer: 
 • Q1-13 – 0,87 kr
 • Q2-13 – 0,97 kr
 • Q3-13 – 0,96 kr
 • Q4-13 – 0,93 kr
 • TOTALT: 3,74 kr
Nu är halva 2014 avverkad och då ser nettovinsten ut som följer:

 • Q1-14 – 0,95 kr
 • Q2-14 – 0,93 kr
Som vi kan se av siffrorna ovan så har förvisso nettovinsten ökat för perioden, men det är högst marginellt. På rullande 12 månader uppgår nettovinsten per aktie till 3,78 kr (jmf med 3,74 kr 2013).

På lite sikt är min bedömning att räntorna kommer att gå upp i varje fall 1 – 2 procentenheter vilket, trots den låga skuldsättningen, kommer att påverka Hufvudstaden. Min bedömning, med den information som finns idag, är att den långsiktigt hållbara intjäningsförmågan därför ligger runt 3,8 kr/aktie. För att nettovinsten ska kunna växa snabbare än 3 % per år så krävs sannolikt att fler fastigheter förvärvas samtidigt som de årligen kan indexreglera hyrorna på befintliga fastigheter. Att förvärva fler fastigheter är naturligtvis en möjlighet med tanke på Hufvudstadens solida finanser, men eftersom de varit försiktiga med detta historiskt är det nog klokast att utgå ifrån att inte mycket kommer hända på den fronten. Med dagens pris om 84,75 kr handlas aktien till P/E om ungefär 22,6 beräknat på långsiktigt antagande kring VPA (nettovinst per aktie). Jag sätter motiverat P/E till 15 vilket känns rimligt med tanke på faktorer som tillväxt, skuldsättning, fastigheternas läge mm. Det ger ett takpris på aktien om 57 kr.

Sammanfattningsvis är Hufvudstaden på många sätt ett fantastiskt bolag. Intjäningen kommer med stor sannolikhet att vara låg men stabil och aktieägarna kan, med all rätt, förvänta sig en årlig nettovinsttillväxt om 3 % över tid och fortsatta utdelningar. Till nuvarande pris känns aktien dock inte köpvärd och den måste dippa en hel del innan jag kommer att överväga ett köp.

Vad är dina tankar om Hufvudstaden?

fredag 10 oktober 2014

Inköp Castellum och Industrivärden C

Nu har börsen gått ner flera dagar i rad vilket för egen del känns positivt. Äntligen börjar det dyka upp köptillfällen! En del av de bolag jag är intresserad av behöver dock fortsätta sin vandring söderut en bit till för att köpläge ska infinna sig. Kanske kommer vi dit, kanske inte? 

Efter dagens fortsatta nedgång passade jag på att utöka två av mina innehav. Jag köpte ett gäng aktier i Castellum samt att jag även köpte aktier i Industrivärden. Eftersom jag har mycket torrt krut kvar hoppas jag på fortsatta nedgångar, vi får väl se hur det blir med den saken.


Som bekant sålde jag i princip av alla mina aktiefonder för några dagar sedan för att istället placera dem till lägre risk i väntan på köptillfällen. Genom att göra så kunde jag säkra upp relativt stora vinster och så här långt kan jag konstatera att det beslutet inte var helt fel.


torsdag 9 oktober 2014

Stora förändringar i Frihetsfonden

För ett par dagar sedan gjordes stora förändringar i Frihetsfonden. Tanken, som den trogne läsaren redan vet, är att på sikt investera merparten av allt investeringsbart kapital i utdelningsaktier. Det innebär alltså att fondportföljen på sikt helt (eller i varje fall delvis) ska avvecklas.


Med tanke på att aktiemarknaden för tillfället känns något skakig kombinerat med att fondportföljen stigit rejält i värde så tog jag beslut om att sälja av merparten av alla aktiefonder och istället placera dessa med lägre risk.

I stora drag placeras pengarna från försäljningen dels i en räntefond, men också i ett par andra fonder vilka är hedgefonden Atlant Stability samt i SHB Multi Asset L (65 % ränta, 20 % aktier, 10 % hedgefond samt 5 % råvaror). 


Tanken med detta upplägg är att få låg risk (men förvisso också begränsad avkastningsmöjlighet) för den del av kapitalet som förhoppningsvis ska köpas aktier för kommande 12-18 månader (placeras i räntefond) och resten läggs i fonder med något högre risk (men också bättre potential för högre avkastning jmf räntefond) som ska användas för aktieköp därefter. Spontant känns ju avgifterna på de sistnämnda fonderna något höga, men i nuläget ser jag inget bättre alternativ, i synnerhet inte med tanke på att det är ganska så mycket pengar som placeras om och att då lägga allt i en räntefond med låg avkastning känns inte optimalt. Tanken är också att sprida ut inköpen över tid för att minska risken, helst genom månatliga inköp. Om någon läsare har ett bättre uppslag på hur jag kan placera kapital som förväntas börja användas först om 19-24 månader så tas detta tacksamt emot.  

Om det här var rätt eller fel beslut vet jag naturligtvis inte, men det känns ändå bra att sänka risken och vara mer likvid som läget är nu och samtidigt säkra upp ganska stora vinster ifrån aktiefondportföljen. Kan avslutningsvis tillägga att aktiefonderna antingen fanns placerade i en kapitalförsäkring alternativt ISK. Räntefonden däremot ligger inte i ett ISK.

onsdag 8 oktober 2014

Peab och Northland Resources

Igår meddelade gruvbolaget Northland Resources att verksamheten stoppas på obestämd tid. Orsaken anges vara den extremt ansträngda likviditetssituationen. Detta innebär också att bolaget tvingas säga upp alla anställda vilket så klart är oerhört tragiskt för ett så pass litet samhälle som Pajala. Enligt Norrbottens Kuriren kan det handla om så mycket som 500 jobb som försvinner om även andra berörda företag inkluderas. Det är ett hårt slag mot ett samhälle med endast 6 200 invånare.


Nu är jag inte aktieägare i Northland Resources och har heller aldrig varit, men indirekt kan jag bli drabbad eftersom jag är aktieägare i Peab. Att Peab har en riskexponering gentemot Northland om 260 MSEK är sedan länge känt och har tydligt framgått i Peabs kvartalsrapporter. I mitt inlägg Analys Peab skrev jag också om detta och bedömde då att risken var tämligen hög för ett tråkigt utfall. De 260 MSEK består idag av oprioriterade utestående kundfordringar samt obligationslån säkerställda med panträtt.

Sannolikheten skulle jag vilja säga är hög för att smällen får tas nu i Q4. Med tanke på läget är det väl högst sannolikt att posten nu får omvandlas till en konstaterad förslut vilket så klart kommer påverka räkenskaperna negativt. Den stora frågan är dock om denna engångspost kommer att påverka utdelningen? Personligen tror jag inte det då Peab vid tidigare liknande tillfällen (då dock på grund av projektnedskrivningar) valt att exkludera dessa. Någon som vet mer om detta och ifall det kommer påverka utdelningen eller inte?

tisdag 7 oktober 2014

Rapport Q4 2014 - MQ

Idag på morgonkvisten rapporterade MQ en riktigt bra årsrapport för verksamhetsåret 2013/2014 som överträffade mina prognoser på i princip alla punkter. Det som dock överraskade mig mest positivt i rapporten var den fina tillväxten om 9,2 procent i Q4. Nu är nettolåneskulden historiskt låg och kassaflödet starkt vilket skapar förutsättningar för ökat tillväxtfokus”. Det var glädjande besked det.


För verksamhetsåret 2013/2014 förbättrade alltså MQ sig på alla punkter. Så här ser sammanställningen av MQ:s räkenskaper och några nyckeltal ut:

*) Resultatet är kraftigt ”dopat”. Enligt mina beräkningar uppgår vinsten per aktie till 0,78 kr. Läs mer om detta i mitt inlägg Analys MQ.
I mitt inlägg Införrapporter – Industrivärden och MQ skrev jag om hur jag trodde att Q4 och även utdelningsnivån skulle bli. Nedan följer en uppföljning kring detta:
Jag tror på ett bra Q4 med förbättringar i enlighet med tidigare rapporterade kvartal.
Ja så blev det verkligen och med råge. Mest positivt överraskad blev jag av den fina omsättningsökningen som jag faktiskt inte hade förväntat mig.

Jag förväntar mig att besparingsprogrammet försätter att ge effekt och att rörelseresultat, vinsten liksom kassaflödet stärkts.
Så blev det också och dessutom bättre än vad jag hade förväntat mig. I årsrapporten går det att läsa att Åtgärdsprogrammet som presenterades för ett år sedan har överlevererat och givit MQ finansiell stabilitet.”. Rörelseresultatet liksom vinsten har förbättrats markant och kassaflödet är numer riktigt starkt.
Omsättningen tror jag kommer öka något, men ganska så marginellt med tanke på att fokus just nu inte ligger på tillväxt
Som tidigare sagts, här blev jag positivt överraskad. Omsättningen i Q4 blev klart bättre än vad jag hade förväntat mig och nettoomsättningen ökade med 9,2 %. Riktigt bra!

För Q4 – 2014 hade jag satt följande förväntningar som nu jämförs med faktiskt utfall:


Jag kan konstatera att MQ överträffade min prognos på samtliga punkter förutom kassaflöde som blev något lägre, men ungefär i linje med förväntningarna.
På helåret innebär ovan siffror en förväntad vinst per aktie om 2,62 – 2,72 kr
Vinsten per aktie på hela verksamhetsåret blev även det bättre och landade på 2,76 kr.
En utdelning om minst 1,3 kr per aktie känns inte orimligt
Mycket glädjande blev detta till och med bättre än vad jag förväntat mig. Styrelsen föreslår en utdelning om 1,36 kr/aktie vilket ligger helt i linje med policyn, dvs att dela ut 50 % av resultatet efter skatt.
Sammanfattningsvis var det alltså en riktigt bra rapport från MQ och jag ser verkligen fram emot att se hur bolaget, med VD Christina Ståhl i spetsen, framöver kan lyckas med att expandera verksamheten. Den satsningen kommer onekligen att öka kostnaderna och sätta press på marginalerna. En eventuellt utebliven försäljningsframgång när MQ väl väljer att ”gå på attack” kommer omedelbart att leda till resultatbesvikelser. Jag är dock hoppfull att MQ kommer lyckas, just nu gör de otroligt många saker rätt. Förutsättningarna är också fina när balansräkningen nu är städad, kassaflödena starka och bolaget som helhet känns finansiellt stabilt och leds av en VD jag tror mycket på.

måndag 6 oktober 2014

Rapport Q3 – 2014 - Industrivärden

Idag klockan 09:00 rapporterade Industrivärden sin Q3-rapport. Merparten av det som framgick av rapporten är känt sedan tidigare och i stora drag fanns därför ingen dramatik. I vanlig ordning är VDs kommentar fokuserade kring makroekonomi och den globala återhämtningen, men det kanske inte är så konstigt med tanke på att Industrivärdens innehav är verksamma i fler än 190 länder.


Börsen har på senare tid backat vilket också syns i Industrivärdens aktieportfölj. Värdeförändringen av innehaven uppgick till - 1 504 Mkr och en stor anledning till det är att Volvo backat rejält på börsen sedan juli. Substansvärdet uppgår, per den 30 september, till 152 kr och har stigit med 5 procent sedan årsskiftet.

Totalavkastningen för A respektive C-aktien under de första nio månaderna var 5 respektive 7 procent. Det är sämre än Six Return Index som under samma period avkastat 9 procent.

Under perioden har några köp gjorts till portföljen. Befintligt innehav i Sandvik har utökats med 3,91 miljoner aktier och samtidigt har Volvo A aktier utökats med 120 000 stycken och Volvo B med 3 miljoner. I övrigt allt annat lika.


I övrigt noterar jag följande:
 • Rörelseresultatet blev - 1 493 miljoner kronor för perioden.
 • SSAB:s samgående med Rautaruukki har genomförts och fortgår enligt plan.
 • Den korta handeln har under de första nio månaderna genererat 175 Mkr. Det täcker mer än väl förvaltningskostnaderna om 108 Mkr. Industrivärdens förvaltningskostnad är 0,18 procent av förvaltat värde.
 • Resultat per aktie för de första nio månaderna uppgår till 7,54 kr per aktie (jmf samma period föregående år är 21,31 kr)
Sammanfattningsvis var väl inte rapporten direkt uppseendeväckande och att värdeförändringarna skulle bli stora var ju ingen nyhet eftersom alla innehav i portföljen är noterade. Jag är fortsatt mycket positiv till Industrivärden som bör kunna bli en bra investering för för den långsiktige. Portföljinnehaven känns spännande och fin potential finns i bland annat Volvo, Sandvik och SSAB medan innehav som Handelsbanken, ICA och Skanska känns som stabila ankare. Imorgon är det dags för MQ att rapportera, det blir definitivt mer spännande!