fredag 14 november 2014

Rapport Q3 2014 - Peab

Igår presenterade Peab sin rapport avseende det tredje kvartalet. Rapporten var inte fantastisk på något sätt, men personligen tycker jag ändå att den som helhet var betydligt mer positiv än negativ. Det jag ville se var att lönsamheten fortsätter att förbättras, få eller inga större av/nedskrivningar, fortsatt starka kassaflöden och en allmänt god kostnadskontroll. När denna bas finns bör nämligen förutsättningarna för tillväxt se betydligt bättre ut. Peabs rapport visar att de är på helt rätt väg. En jämförelse mellan 2013 och 2014 avseende perioden Q1-Q3 visar följande:

Orderingången var den stora plumpen i protokollet och kom in något lägre än vad jag hade hoppats på. Den uppgick till 24 232 MSEK jämfört med 26 947 MSEK för samma period 2013 och orderstocken uppgick till 27 547 MSEK jämfört med 30 515 MSEK. Jag tycker dock att Peab gör rätt som i första hand prioriterar lönsamhet före tillväxt i nuläget. Den minskade orderingången kan till stor del förklaras av ett betydligt mer restriktivt orderintag i syfte att minska projektriskerna. Denna strategi har ju också visat sig lyckad med tanke på att det inte varit några större av- eller nedskrivningar under flera kvartal nu.

För koncernen som helhet förbättrades såväl omsättningen som resultatet i Q3. Så här ser sammanställningen ut:


En titt på respektive affärsområde visar att nettoomsättningen, rörelseresultatet och rörelsemarginalen stärkts för områdena Bygg, Industri och Projektutveckling under året, men däremot har området Anläggning utvecklats svagare. En lägre orderingång är förklaringen till detta och Peab skriver även i rapporten att konkurrensen på drift- och underhållsmarknaden (som är ett delområde inom Anläggning) har ökat med prispress som följd. Sammanställt för perioden Q1-Q3 ser det ut som följer:

Sammanfattningsvis tycker jag att rapporten mestadels var positiv. Peab visar tydligt att de genom antagen strategi lyckats minska riskerna i projekten och därmed undvika av- och nedskrivningar vilka tidigare slagit hårt mot lönsamheten. Detta har i sin tur lett fram till en avsevärt förbättrad lönsamhet och starkare kassaflöden. Åtgärdsprogrammet fortsätter att visa resultat varför kostnadskontrollen nu känns mycket bättre. Inom en inte allt för avlägsen framtid bör Peab, tack vare detta, stå bättre rustade för att växla upp tempot och därmed kunna fokusera mer på tillväxt.
Ett orosmoln som dock fortsatt hänger över Peab är vad som kommer att hända med Northland Resources där Peabs riskexponering uppgår till 260 MSEK (se inlägget Peab ochNorthland Resources för mer information). Den 10:e november presenterade Northland Resources sitt ackordförslag vilket i korta drag innebär att alla leverantörer får 500 000 kr och för belopp överstigande detta erhålls 25 %. Ett alternativ till detta upplägg är att erhålla 500 000 kr och för resterande belopp få full ersättning men då först den 15:e februari 2022. Det bör dock nämnas att detta alltså endast är ett förslag och att Northland för närvarande förhandlar om finansiering. Risken är med andra ord fortsatt hög för konkurs och ingen ersättning alls. Företagsrekonstruktionen har förlängts till den 15:e januari 2015 så någon gång efter det bör vi få veta hur det blir.
Tankar om Peabs kvartalsrapport?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar