tisdag 21 juli 2015

Rapport Q2 2015 - Handelsbanken

Idag på morgonen kom Handelsbanken med sin rapport avseende Q2. Det var en riktigt stark rapport som SHB presenterade och vinsten var rekordhög. Det är också kul att se att Storbritannien fortsätter att växa fint. Man får väl anta att nye VDn Frank Vang-Jensen var minst sagt nöjd!


Låt oss börja med att ta en titt på några intressanta siffror (jämfört med samma kvartal fg år):
 • Intäkterna ökade med 6% och blev 10 221 MSEK (9 647 MSEK)
 • Räntenetto ökade med 5% och uppgick till 7 019 MSEK (6 704 MSEK)
 • Provisionsnettot ökade med 10% och uppgick till 2 359 MSEK (2 135 MSEK)
 • Kreditförlusterna ökade med 32% och landade på 359 MSEK (272 MSEK)
 • Rörelseresultatet ökade med 4% och blev 5 256 MSEK (5 077 MSEK)
 • Periodens resultat ökade med 3% och uppgick till 4 173 MSEK (4 034 MSEK)
 • Resultatet per aktie efter utspädning blev 2,14 kr (2,09 kr)
 • K/I talet blev 45,1% (44,6)

En titt på respektive marknad visar tydligt att främst Storbritannien går som tåget, här finns potential till ytterligare tillväxt dessutom. Jämfört med samma period föregående år har intäkterna ökat med 34 % och rörelseresultatet med hela 64 %. Under kvartalet öppnades 7 nya kontor så det totala antalet kontor är nu 187 stycken (17 fler än för ett år sedan).

Sverige däremot bjuder på marginell tillväxt, men går stabilt. I Norge och Nederländerna har rörelseresultatet faktiskt sjunkit och i Finland har vi en negativ tillväxt. Som helhet för koncernen ser det dock riktigt bra ut.Sammanfattningsvis var det en stark rapport. Mest glädjande är det att Storbritannien går så starkt. Tillväxten lär också fortsätta för banken meddelar att man lyckats rekrytera 10 stycken kontorschefer vilket indikerar att vi kommer få se minst 10 nya etablerade kontor här framöver. Det är också positivt att banken lyckas förbättra räntenettot trots mycket låga räntor. Att de lyckats med det beror främst på ökade affärsvolymer.

Dina tankar om Handelsbankens rapport?

fredag 17 juli 2015

Rapporter Q2 - Betsson & TeliaSonera

Nu på morgonen kom Betsson och TeliaSonera med sina Q2-rapporter. Betssons rapport var riktigt stark måste jag säga och intäkterna ökade organiskt med 14 % och rörelseresultatet med 12 %. Detta kvartal var också Magnus Silfverbergs sista som VD och man får väl säga att han slutar på topp.


TeliaSonera levererade en helt ok rapport. Nettoomsättningen ökade med 8,5 %, men samtidigt fortsätter den tråkiga trenden med försämrad lönsamhet. Nettoresultatet sjönk med 8,1 % och fortsätter den här trenden ett tag till är vinsten snart inte mycket högre än vad bolaget har utlovat att dela ut, dvs 3 kronor per aktie.


Betssons intäkter ökade alltså med 14 % till 860,6 MSEK (752,3) och även lönsamheten förbättrades där resultatet för Q2 landade på 201,6 MSEK att jämföra med 176,6 MSEK samma period föregående år. Jag kan inte bli annat än imponerad över hur Betsson kvartal efter kvartal lyckas fortsätta växa under fin lönsamhet. Extra imponerande blir siffrorna med hänsyn taget till att Q2 - 2015 ska jämföras med samma period föregående år då fotbolls VM pågick. Jag tror dessutom att trenden kan fortsätta ett tag till då bolaget, förutom att växa organiskt, också fortsätter sin framgångsrika förvärvsstrategi. Nu i slutet av juli förväntas förvärvet av Europe-Bet slutföras, ett förvärv som jag tycker ser mycket förmånligt ut utifrån Betssons perspektiv Jag har tidigare skrivit om den affären i inlägget Betsson förvärvar Europe-Bet.

En förklaring till att Betsson fortsätter sin starka tillväxt är att bruttoomsättningen i Sportbok ökade med 30 % från 4 140,4 MSEK Q2 - 2014 till 5 385,7. Även de mobila intäkterna växer så det knakar. Jämfört med samma period föregående år blev tillväxten 121 % och intäkterna ökade från 129,5 MSEK till 286 MSEK. Värt att nämna är också att kasinodelen av verksamheten fortsätter att växa. Intäkterna uppgick till 617,8 MSEK jämfört med 534,6 MSEK samma period föregående år. Det innebär en tillväxt om 16 %. Kasino-tjänsten representerar 72 % av koncernens intäkter varför utvecklingen här är mycket viktig för Betsson som helhet.

Jag noterar följande för det andra kvartalet jämfört med samma period fg år:
 • Intäkterna ökade med 14 % till 860,6 MSEK (752,3) vilket alltså är den hittills högsta intäkten bolaget nått under ett kvartal. För H1 har intäkterna ökat med hela 19 %.
 • Rörelseresultatet ökade med 12 % och blev 213,8 MSEK (190,4).
 • Resultatet blev 201,6 MSEK (176,6).
 • Vinsten per aktie uppgick till 1,46kr (1,28). För H1 innebär det att VPA är 3,08 kr/aktie jämfört med 2,47 kr/aktie föregående år.
 • Soliditeten är nu 60 % (55).
Dina tankar om Betssons rapport?


TeliaSoneras nettoomsättning ökade alltså med 8,6 % till 27 115 MSEK jämfört med 24 985 MSEK samma period föregående år vilket så klart är positivt. Dock fortsätter den tråkiga trenden med en fortsatt sjunkande vinst där nettoresultatet blev 8,1 % lägre jämfört med samma period föregående år. Bolaget säger dock att utsikterna för 2015 är oförändrade och att målsättningen är att dela ut 3 kronor per aktie för räkenskapsåret 2015.

Resultatet per aktie landade på 0,75 kr att jämföra med 0,82 kr samma period föregående år. Rullande 12 månader ger en VPA på 3,23 kr/aktie, men om trenden med fortsatt sjunkande vinst varje kvartal håller i sig är ett mer troligt utfall en vinst per aktie om c:a 3,10 - 3,15 kr. Ska bolaget då dela ut 3 kronor per aktie blir utdelningsandelen c:a 95 % till nästan 97 % vilket inte känns helt sunt tycker jag.

Jag noterar följande av intresse:
 • Nettoomsättningen ökade med 8,6 % till 27 115 MSEK (24 985).
 • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk med 7,6 % till 5 862 MSEK (6 347).
 • Resultatet per aktie sjönk med 8,1 % till 0,75 kr/aktie (0,82).
 • Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 11,5 % (13,5).
 • Nettolåneskulden har ökat och uppgick till 68 468 MSEK (67 097).
 • Fritt kassaflöde steg till 6 307 MSEK (2 469) tack vare erhållen utdelning från Turkcell om 4.722 MSEK netto efter skatt.
 • Bolaget säger att utsikterna för 2015 är oförändrade och att målsättningen är att dela ut minst 3 kronor per aktie för räkenskapsåret 2015. Det tror jag också att TeliasSonera kommer att göra, men då blir utdelningsandelen osunt hög och långsiktigt ohållbar.
Tankar om Telias rapport?

torsdag 16 juli 2015

Rapportfloden fortsätter - Castellum, Investor, Nordea, Swedbank & Kvaerner

Så här mitt i semestertider är rapportfloden i full gång. Bland mina innehav har Castellum, Investor, Nordea, Swedbank och Kvaerner rapporterat. Jag njuter dock av en skön semester för tillfället och tänker därför bara kommentera rapporterna kort.


Castellum
Castellums rapport innehöll egentligen inga större överraskningar utan bolaget tuffar på i vanlig ordning. Arbetet med att strukturera om fastighetsportföljen mot högre tillväxt fortgår, men påverkar t ex förvaltningsresultatet negativt på kort sikt (mycket köp och sälj av fastigheter). Under kvartalet har Castellum lagt mycket krut på att fasa in de stora förvärv som tidigare gjort i Linköping och Norrköping. Samtidigt genomför bolaget ett effektiviseringsprogram som beräknas sänka kostnadsnivån med 10-tals miljoner kronor från 2016 (och c:a 10 MSEK år 2015). Dessa aktiviteter sammantaget bör ge bolaget ytterligare en skjuts framåt och bör också innebära att Castellum blir än bättre positionerat. 


Några intressanta noteringar:
 • Förvaltningsresultatet blev 2,30 kr/aktie (2,32). För de första 6 månaderna har dock förvaltningsresultatet ökat med c:a 2 % och uppgår till 4,37 kr/aktie (4,29).
 • Belåningsgraden uppgår till 51 % (53 %)
 • Räntetäckningsgraden är 349 % (322 %)
 • Nettoinvesteringar 691 MSEK (398) 

Investor
Investors rapport var väl egentligen inte heller speciellt dramatisk även om såväl substansvärdet som totalavkastningen gick åt fel håll. Q2 var dock en relativt svag börsperiod vilket så klart har påverkat Investors noterade portfölj. Substansvärdet minskade alltså och uppgick till 367 kr/aktie (388 förra kvartalet) och totalavkastningen blev -7,6 % vilket kan jämföras med SIXRX som under samma period blev -5,0 %.

Jag noterar följande av intresse:
 • Investor har nu implementerat sin nya struktur där investeringarna delats upp i Noterade kärninvesteringar, EQT samt Patricia Industries. Jag noterar att såväl EQT som Patrica bidragit positivt till substansvärdet.
 • Investor ökade i ABB och innehavet uppgår nu till 9,5 %. 
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 6,7 % (7,3) per den 30:e juni 2015. Balansräkningen ser stark ut.

Nordea
Nordeas rapport var stark måste jag säga. Rörelseresultatet förbättrades, räntenettot var relativt starkt med hänsyn taget till rekordlåga räntor, kreditförlusterna var lägre än många väntat sig och samtidigt har bolaget lyckats sänka sina kostnader.

Bankledningen uttalade sig dock kring framtida kapitalkrav (Basel 4) vilket tyngde aktien något då det skulle kunna påverka den framtida utdelningsförmågan. Nordea säger dock att de nya kraven inte förväntas påverka allt för mycket och att bolagets utdelningspolicy förblir orörd.

Jag noterar följande av intresse:
 • Rörelseintäkterna blev 2 523 MEURO (2 460 MEURO)
 • Räntenetto uppgick till 1 309 MEURO (1 368 MEURO)
 • Avgifts- och provisionsnettot uppgick till 783 MEURO (708 MEURO)
 • Kreditförluster netto uppgick till 103 MEURO (135 MEURO)
 • Rörelseresultatet blev 1 235 MEURO (922 MEURO inkl engångskostnader)
 • Periodens resultat blev 952 MEURO (686 MEURO)
 • Resultatet per aktie efter utspädning blev 0,24 Euro (0,17 Euro). På helåret uppgår resultatet per aktie till 0,51 Euro (0,38)
 • K/I talet blev 0,47 (0,49)
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 13,1 % (11,9)

Swedbank
Även Swedbank levererade en helt ok rapport tycker jag. Värt att notera lite extra var att kreditförlusterna endast uppgick till 6 MSEK samt att rapporten faktiskt belastats av en engångspost avseende extra skatt om 447 MSEK. Jag kan också konstatera att banken lyckas hålla uppe sitt räntenetto trots den extremt låga räntan. Swedbank säger dock att den negativa räntan kostar banken minst 400 miljoner SEK per kvartal. Samtidigt finns inga planer på att merparten av kunderna ska belastas av detta vilket jag tror är rätt beslut. På ett eller annat sätt brukar dock kunderna få betala ändå, men att göra kostnaden allt för synlig är sannolikt ingen god idé =)

I övrigt noterar jag följande:
 • Intäkterna landade på 9 315 MSEK (10 455 MSEK)
 • Räntenetto uppgick till 5 704 MSEK (5 521 MSEK)
 • Provisionsnettot uppgick till 2 842 MSEK (2 813 MSEK)
 • Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde uppgick till 82 MSEK (773). Att posten minskat så mycket beror till största del på ett lägre resultat från Group Treasury som tyngdes av "ökade kreditspreadar och större återköp av säkerställda obligationer"
 • Kreditförluster netto uppgick till 6 MSEK (30 MSEK)
 • Rörelseresultatet blev 5 240 MSEK (5 436 MSEK)
 • Periodens resultat blev 3 670 MSEK (4 143 MSEK)
 • Resultatet per aktie efter utspädning blev 3,34 kr (3,96 kr). För året uppgår vinsten per aktie till 7,21 kr jämfört med 7,58 kr samma period föregående år.
 • K/I talet blev 0,43 (0,47) 

Kvaerner
Kvaerners rapport var även den helt ok med tanke på omständligheterna där marknaden minst sagt är  utmanade. Trots detta kan kan bolaget visa på ökade intäkter, ökad orderingång och ett positivt kassaflöde vilket är starkt. Tyvärr hänger dock inte lönsamheten med vilket givetvis har att göra med att bolaget inte kan få lika bra betalt för sina tjänster nu. EBITDA-marginalen var Q2 - 2014 på 10,1 % och är nu nere på 3,5 %, det är så klart inte positivt.

Jag måste därför säga att jag blev lite överraskad av att bolaget har för avsikt att dela ut ytterligare 0,15 NOK/aktie i oktober (de har redan delat ut 0,67 NOK/aktie i april). Det handlar ju inte om så mycket pengar förvisso, men är ju ändå en trevlig överraskning med tanke på att jag hade satt noll och intet i förväntad utdelning.

Jag noterar följande:


 • Intäkterna ökade och blev 3 125 MNOK (2 861).
 • EBITA minskade och landade på 109 MNOK (210).
 • EBIT minskade och blev 90 MNOK (272)
 • Periodens resultat blev 62 MNOK (123). Avser "Continuing Operations".
 • Vinsten per aktie landade på 0,23 NOK (0,46).
 • Orderingången var 5 674 MNOK (5 360).
 • Orderstocken är på 17 742 MNOK (21 507).

 • Imorgon kommer Betsson och TeliaSonera med sina rapporter och jag får se om jag hinner skriva några ord även om dessa. Jag passar på att önska alla läsare en fortsatt trevlig sommar!

  fredag 10 juli 2015

  Rapport Q2 2015 - Protector Forsikring

  Idag kom försäkringsbolaget Protector med sin rapport för Q2. Bolaget fortsätter sin imponerande tillväxt, men på minussidan finns det faktum att Cost Ration har ökat samt att investeringsportföljen gav en betydligt lägre avkastning jämfört med samma period föregående år. Rapporten tycker jag dock var helt ok då den underliggande verksamheten fortsätter att utvecklas åt rätt håll. Rapporten visar dock, som jag tidigare skrivit om, att avkastningen från investeringsportföljen påverkar resultatet väldigt mycket och när det blir lite surare på börsen slår det ganska så hårt på resultatet.


  Gross Written Premiums ökade med 17 % under Q2 jämfört med samma period föregående år, men samtidigt ökade Gross Cost Ratio till 6,7 % (6) vilket inte var lika positivt. Bolaget skriver i rapporten att det beror på satsningen på UK, höga säljkostnader i Sverige samt ett incitamentsprogram för ledare. Incitamentsprogrammet var tydligen kopplat till aktiekursen vilket har lett till extra höga kostnader nu i Q2. Jag hoppas att denna trend inte fortsätter, en nyckel för Protector är att ha en låg Cost Ratio varför jag som aktieägare inte vill se att den ökar utan snarare minskar framöver.

  Investeringsportföljen avkastade 0,8 % (2,4) vilket innebär 48,7 MNOK att jämföra med 111,6 MNOK föregående år. Det är alltså betydligt lägre än föregående år vilket så klart påverkar resultatet ganska påtagligt. Om vi tittar på portföljen ser det ut som följer:
  • Hela portföljen har vid slutet av Q2 ett värde uppgående till 6 135 MNOK (4 764). Det innebär en tillväxt om totalt 29 %.
  • Equities (aktier förmodar jag) utgör 9,3 % av den totala portföljen. Ingen exponering mot olje- och gasindustrin. Allt placerat på den norska marknaden. Avkastningen under perioden blev 2,8 % att jämföra med 8,4 % föregående år.
  • Bonds utgör 90,7 % av portföljen varav merparten i fonder. Avkastningen under perioden blev 0,5 % att jämföra med 1,5 % föregående år.
  Det här visar tydligt att man bör vara konservativ och inte räkna med en allt för hög avkastning från investeringsportföljen i sitt investeringsantagande.

  Så hur går det då för respektive marknad?

  Norge
  Norge har endast vuxit med 2 % under kvartalet och inom den offentliga sektorn är tillväxten till och med negativ (-5 % pga att ett större kontrakt inte förnyades). Inom den kommersiella sektorn däremot har ett antal nya kontrakt vunnits. Renewal rate blev 93 % vilket innebär att den gått ner jämfört med Q2 - 2014 då den var 99 %. Tillväxtmöjligheterna verkar vara ytterst begränsade i Norge så här handlar det mer om att behålla den marknadsandel man redan har. Tillväxten måste helt enkelt komma ifrån andra marknader vilket ju också är fallet.

  Sverige
  Sverige fortsätter att växa riktigt bra med en tillväxt om hela 171 %. Flera riktigt stora och stora kontrakt har vunnits och renewal rate är 88 %. Bolaget skriver att de nu är nummer 2 inom kommunmarknaden i Sverige. Starten på Q3 har dessutom varit riktigt stark varför vi troligen kan förvänta oss fortsatt god tillväxt även nästa kvartal.

  Danmark
  Även Danmark visar på fin tillväxt under kvartalet. Tillväxten blev 45 %, men samtidigt säger bolaget att starten på Q3 inte har varit så stark, men troligen kan vi förvänta oss ok tillväxt även här.

  Som bekant är Protector på väg in i UK också och det trevliga är att bolaget nu valt att redogöra lite mer ingående för hur planen ser ut och fortskrider (se slide 11-13 i rapporten). Sammanfattningsvis går det än så länge enligt plan och bolaget meddelar att rekryteringsarbetet nu är igång samt att de håller på att leta lämplig lokal. Det här ska bli mycket intressant att följa kommande kvartal tycker jag.
  En titt på några intressanta siffor för Q2 - 2015 jämfört med samma period 2014:
  • Gross Premiums Written blev 635,8 MNOK (542,2).
  • Combined Ratio Net blev 87 % (85,8 %).
  • ROI från investeringsportföljen blev 0,8 % (2,4).
  • Rörelseresultatet blev 118,4 MNOK (174,5).
  • Periodens resultat blev 102,4 MNOK (129,3).
  • Vinsten per aktie blev 1,1 NOK (1,7).
  Vad gäller tidigare guidning (se inlägget Rapport Q1 2015 - Protector...) så ligger merparten kvar enligt tidigare lags prognos. Det som reviderats sedan sist är:
  • Intäkter från investeringsportföljen förväntas gå ner från tidigare guidning om 309 MNOK till 300 MNOK.
  • Vinst per aktie förväntas gå ner från tidigare guidning om 5,9 NOK till 5,6 NOK.
  När jag räknar på ovan estimat kommer jag fram till att c:a 3,6 NOK av förväntade 5,6 NOK ska komma från investeringsportföljen och resten ifrån försäkringsverksamheten. Skulle börsen bli än mer sur nu i höst ser jag det inte som osannolikt att även 300 MNOK i avkastning kan bli tufft att nå.

  Om vi är lite mer defensiva än Protector själva så tror jag på en långsiktigt hållbar vinst per aktie om 4,2 NOK. Det är så klart betydligt lägre än årets förväntade VPA, men som jag poängterat tidigare har resultatet från investeringsportföljen en hög påverkan samtidigt som historiken för bolaget är kort. Nu ska Protector dessutom in i UK som är en erkänt svår marknad att lyckas på. Jag tror dock att Protector kommer att lyckas då de visat sin förmåga tidigare, men det här ökar ändå risken. Med tanke på detta (och trots att bolaget växer så det knakar) sätter jag ett rimligt P/E till 14. De ger att mitt köptak ligger kring 59 kronor. Lite defensivt kan tyckas, men riskerna finns där varför en konservativ hållning inte känns fel.

  Sammanfattningsvis var rapporten helt ok tycker jag. Den underliggande verksamheten fortsätter att utvecklas fint, men jag hoppas dock i kommande rapporter få se en Cost Ratio som sjunker istället för ökar. Jag vill absolut inte se en trend åt fel håll här då låga kostnader och god kostnadskontroll är en av Protectors konkurrensfördelar. Framfarten i UK blir så klart mycket spännande att följa även om vi nog inte kommer få se om affären fungerar för än senare delen av 2016 (och då med små volymer). Lyckas de i UK har vi en helt ny spelplan framför oss eftersom UK-marknaden är gigantisk, det finns dock många hinder att ta sig över.

  Tankar om Protector och rapporten för Q2? Tankar om expansionen till UK? Vad har du för köptak och varför?

  tisdag 7 juli 2015

  Utdelning Klövern Pref

  Den 3:e juli kom den kvartalsvisa utdelningen från Klövern Pref in på mitt konto. 


  Nästa utdelning bör komma ifrån Akelius Pref kring den 10:e augusti.

  måndag 6 juli 2015

  Rapport Q2 2015 - Industrivärden

  Då var det dags för en rapportintensiv period igen och idag kom investmentbolaget Industrivärden med rapporten avseende det första halvåret 2015.


  I stora drag var rapporten ganska så odramatisk och som vanligt är det mesta redan känt eftersom alla innehav i portföljen är noterade. Totalavkastningen för det första halvåret uppgick till 19 % för C-aktien jämfört med c:a 10 % för SIXRX (18 % för A-aktien).

  Några intressanta siffror och händelser värda att notera:
  • Fredrik Lundberg valdes på årsstämman den 6:e maj till ny styrelseordförande.
  • Substansvärdet uppgick till 175 kronor/aktie per den 30:e juni 2015. En ökning om 14 % inklusive återinvesterad utdelning sedan årsskiftet.
  • Resultatet per aktie för det första halvåret uppgick till 21,43 kronor/aktie vilket kan jämföras med 11,63 kronor/aktie föregående år. För kvartalet var resultatet per aktie dock - 5,63 kr/aktie vilket så klart främst beror på värdeförändringar i innehaven på en sur börs.
  • Utdelningar från innehav under Q2 uppgick till 2 035 MSEK och totalt för det första halvåret till 3,2 miljarder kronor. I maj delade bolaget ut 2,7 miljarder till aktieägarna vilket innebär att c:a 500 MSEK kan återinvesteras.
  • Innehavet Kone avyttrades i sin helhet. Det gav 1,2 miljarder SEK och att den årliga totalavkastningen (under innehavstiden) uppgick till 15 %.
  • Den korta handeln genererade under Q2 ett resultat om 70 MSEK. För halvåret är resultatet 131 MSEK jämfört med 130 MSEK för samma period föregående år. 
  • Förvaltningskostnaden under Q2 uppgick till 110 MSEK. Totalt för halvåret uppgick förvaltningskostnaden till 171 MSEK vilket är betydligt högre än de 74 MSEK bolaget redovisade för samma period föregående år. Bolaget säger att ökningen främst beror på "en engångskostnad om 90 MSEK på grund av organisationsförändringar, innefattande avveckling av flera ledningspersoner och viss annan personal samt konsult- och samarbetsavtal". Jag gillar i synnerhet meningen "viss annan personal". I princip tror jag att läsaren av rapporten bör översätta hela den meningen med att merparten av dessa 90 MSEK hamnat i fickorna på de ledande personer som sparkats ut ur bolaget, "viss övrig personal, konsulter osv" lär stå för småpengar i sammanhanget är min gissning =)
  På fredag är det dags för Protector Forsikring att bekänna färg. Den rapporten blir sannolikt betydligt mer intressant jämfört med Industrivärdens. Förstå mig dock rätt, jag gillar verkligen att vara delägare i Industrivärden som också är ett av mina större innehav, men rapporterna bjuder sällan på speciellt mycket action (vilket inte är mig emot =).